Rządowy program "Aktywna tablica 2021"
szansą na doposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Gotowe zestawy interaktywne oraz monitory interaktywne

Gotowe zestawy interaktywne oraz monitory interaktywne w cenie do 14 tyś zł

Gotowe zestawy interaktywne oraz monitory interaktywne w cenie do 17,5 tyś zł

Nasze realizacje Aktywna Tablica

Lista kilkudziesięciu firm, z którymi mieliśmy okazję współpracować. zobacz

UWAGA Rządowy Program „Aktywna tablica” w 2021 r. – zmiana terminu składania wniosku

Rządowy Program „Aktywna tablica” w 2021 r. – nowelizacja programu

W dniu 20 sierpnia Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:

 • szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019
 • szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019 a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież,
 • szkoły za granicą,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW),
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2021-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz.

Zmiany Programu dotyczą w szczególności:

 1. wydłużenia w 2021 r. terminów składania wniosków do 4 września dla szkół i 14 września dla organów prowadzących szkoły;
   
 2. wydłużenia terminów przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły
  •    w 2021 r. do 31 października;
  •    w latach 2022-2024 do 31 sierpnia. 
   
 3. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych - zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowe słuchawki i dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze; maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup zestawu dla nauczyciela będzie wynosiła 14.000 zł;
   
 4. rozszerzenie na kolejne lata Programu (2021-2024) możliwości zakupu (realizowanego w 2020 r.) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;
   
 5. doprecyzowania zakresu podmiotowego Programu, w taki sposób, aby wsparcie finansowe udzielono jak największej liczbie szkół uprawnionych do jego otrzymania bez jego dublowania w kolejnych latach realizacji Programu (można skorzystać z dofinansowania tylko raz w całym programie, szkoły podstawowe, które otrzymały dofinansowanie w latach 2017-2019 nie mogą skorzystać z Programu, z wyjątkiem zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , szkoły, które kupiły laptopy w 2020 nie mogą skorzystać z zakupu zestawu dla nauczyciela);
   
 6. doprecyzowania regulacji dotyczących udzielenia wsparcia finansowego szkołom, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby do takich szkół trafiał sprzęt adekwatny do ich potrzeb, z uwzględnieniem preferencji dla tych szkół, w których liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wyróżniająca się na tle innych szkół zapewniających kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w danym regionie;
   
 7. doprecyzowania regulacji wskazujących, że preferencje w ubieganiu się o uzyskanie wsparcia finansowego dla szkół uczestniczących w projektach realizowane ze środków publicznych, w tym środków Unii Europejskiej: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
   
 8. dookreślenia wymagań jakościowych dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w zakresie wyłączenia warunku posiadania certyfikatu ISO 9001 w stosunku do sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii będących wyrobami medycznymi, dla których spełniona została norma PN-EN ISO 13485;
   
 9. dookreślenia wymagań prawnych (sprzęt nowy i bez obciążeń prawami osób trzecich) dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
   
 10. wydłużenia terminów na rozpatrywanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez zespoły powołane przez wojewodów i ministrów prowadzących szkoły w celu kwalifikacji:
  •    w 2021 r. wydłużono do dnia 28 września,
  •    w latach 2022–2024 termin kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wydłużono o dwa tygodnie – do 30 czerwca;
   
 11. wydłużenia terminów przekazywania sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Programu, do końca trwania programu, do 30 września;
   
 12. wydłużenia terminów na ocenę efektów Programu w poprzednim roku do 31 października.

Zmiany o charakterze porządkującym

 1. skorygowano nieprawidłowe określenie projektora możliwego do zakupu;
 2. parametry dotyczące przepustowości Internetu, które musi posiadać szkoła i SOSW wnioskujące o udział w Programie, dostosowano do regulacji wynikających z przepisów [1]  ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 100 Mb/s;

Wkład własny

Organy prowadzące szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z wyjątkiem właściwych ministrów, są obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitego kosztu realizacji Programu.

Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
   
 2. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.


W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego. W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę będzie mieć również możliwość zakupu dowolnie wybranych sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystujących TIK do 20% wartości całego zadania. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących

 1. Wniosek A dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i  szkoły za granicą);
   
 2. Wniosek B1 dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  laptopy i zestawy dla nauczyciela wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
   
 3. Wniosek B2 dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  pomoce dydaktyczne wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
   
 4. Wniosek C dyrektora szkoły  o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);
   
 5. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego.

 

Departament Informacji Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

[1] art. 7 ust. 5 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334 oraz z 2021 r. poz. 4)

„Aktywna Tablica 2021" dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych!

firma Sławomir Anioł FADOS serdecznie zachęca do wzięcia udziału w Rządowym Programie "Aktywna tablica 2021", w ramach którego można wyposażyć lub doposażyć szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele,

właśnie ruszył długo wyczekiwany program Aktywna Tablica, w bieżącej edycji harmonogram realizacji programu jest bardzo napięty – szkoły mają czas na złożenie wniosku, do najbliższego wtorku, czyli do 27 października!


Pobierz gotowe wnioski

Przygotowaliśmy dla Państwa 6 gotowe wnioski z omówieniem:

 • na kwotę 14 000 zł (2 x monitory interaktywne 65 cali z montażem i przeszkoleniem) – POBIERZ WNIOSEK
 • na kwotę 14 000 zł (2 x tablica z projektorem ultra krótko ogniskowym z montażem i przeszkleniem) – POBIERZ WNIOSEK
 • na kwotę 17 500 zł (2 x tablica, 2 x projektor, 2 x laptop z z montażem i przeszkleniem) – POBIERZ WNIOSEK
 • na kwotę 17 500 zł (3 x  monitory interaktywne  65 cali z montażem i przeszkoleniem) – POBIERZ WNIOSEK
 • na kwotę 17 500 zł (2 x  monitory interaktywne  75 cali z montażem i przeszkoleniem) – POBIERZ WNIOSEK
 • na kwotę 17 500 zł (2 x  monitory interaktywne  65 cali, 2 x laptop z montażem i przeszkoleniem) – POBIERZ WNIOSEK

Beneficjenci programu Aktywna Tablica 2021:

 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019 (w tym szkoły artystyczne, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich).
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie niewidomi.
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe (dysleksja, dyskalkulia, zaburzenia słuchu, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, zaburzenia koncentracji np. ADD, ADHA, autyzm, zaburzenia logopedyczne i psychologiczne, zaburzenia i porażenia neurologiczne).
 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (branżowe szkoły I stopnia, licea ogólnokształcące, technika).
 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia).
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów słabowidzących i niewidomych.
 • Szkoły za granicą (tj. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej), które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.

Kwoty wsparcia

W zależności od rodzaju i typu szkoły, placówka może otrzymać 14 000 zł, 35 000 zł lub 100 000 zł (tj. 80% wartości zadania) z budżetu państwa i 20% z organu prowadzącego (z wyjątkiem szkół

prowadzonych przez ministerstwa).

 

Maksymalne kwoty wsparcia

Uwaga! Wkład własny może być finansowy lub rzeczowy – możliwe jest połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!

17 500 zł (14 000 zł z budżetu państwa + 3 500 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe i Szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.
 • Szkoły ponadpodstawowe.

43 750 zł (35 000 zł. z budżetu państwa + 8 750 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych.
 • Szkoły podstawowe w których uczą sie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).

125 000 zł (100 000 zł z budżetu państwa + 25 000 zł wkładu własnego)

 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla uczniów słabowidzących i niewidomych (SOSW)

 

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem:

 • monitory interaktywne o przekątnej ekranu min 55 cali
 • tablice interaktywne (w zestawie z projektorem ultrakrotkoogniskowym lub bez projektorów)
 • nagłośnienie
 • projektory
 • pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • notatniki, linijki i drukarki brajlowskie
 • materiały do nauczania robotyki i kodowania

 

Harmonogram programu Aktywna Tablica 2021

do 15 maja – składanie wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących o udział w programie

do 30 maja – składanie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów

do 15 czerwca – kwalifikacja wniosków przez wojewodów

do 30 lipca – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do organów prowadzących


Wykaz sprzętu do zakupienia w ramach tegorocznej edycji Aktywnej Tablicy 2021:

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe:

1. tablice interaktywne - wykaz sprzętu

2. tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym - wykaz sprzętu

3. projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowy wykaz sprzętu

4. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekazywanie dźwięku wykaz sprzętu

5. interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali wykaz sprzętu

Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia):

1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK :

 • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD, Attention Deficit Disorder– ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów ucznia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),
 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmujących m.in. uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD, ADD, autyzmem),
 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt 2 lit. a tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej;

2. Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania

Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie niewidomi:

 1. Pomoce dydaktyczne: notatniki brajlowskie, linijki brajlowskie lub inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskie
 2. Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania

Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, szkoły za granicą na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych:

1. tablice interaktywne - wykaz sprzętu

2. tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym - wykaz sprzętu

3. projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowy - wykaz sprzętu

4. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekazywanie dźwięku - wykaz sprzętu

5. interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - wykaz sprzętu

Serdecznie zachęcamy do wyposażenia lub doposażenia szkół podstawowych oraz do zakupu pomocy dydaktycznych w SKLEPIE FADOS.

 Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sprzętów interaktywnych, serdecznie zapraszam do kontaktu pod nr tel: 696-423-278 lub mailowo, na adres: biuro(małpa)fados.pl.

Aby złożyć zamówienie, wystarczy do nas zadzwonić: 
696-423-278.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.

Mamy przyjemność przestawić Państwu kilka zdjęć z naszych realizacji. 
Montaże wykonane na terenie całej Polski.

Realizujemy zamówienia z programu Aktywna Tablica.

Zapraszamy do współpracy.

Przedszkole Wrocław

Przedszkole Kinderjagodno

Szkoła Podstawowa w Krakowie

Szkoła Podstawowa w Ciepłowodach

Przedszkole w Zawadzkiem

zawadzkie.jpg

Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim

Szkoła Podstawowa Tomaszów Mazowiecki

Przedszkole w Krakowie